ذخیره عکس در دیتابیس

ساخت وبلاگ
چکیده : ذخیره عکس در دیتابیس این روش تست شده و صد در صد جواب می دهد var Field: TBlobField; Stream: TSt... با عنوان : ذخیره عکس در دیتابیس بخوانید :

ذخیره عکس در دیتابیس

این روش تست شده و صد در صد جواب می دهد

var
 Field: TBlobField;
 Stream: TStream;
begin
 if ADOQuery.Active and (Image.Picture.Graphic <> nil) then
 begin
  ADOQuery.Insert;
  Field := TBlobField(ADOQuery.FieldByName('ImageData')); // ensure it ís a blob
  Stream := ADOQuery.CreateBlobStream(Field, bmWrite);
  try
   Image1.Picture.Graphic.SaveToStream(Stream);
  finally
   Stream.Free;
   ADOQuery.Post;
  end;
 end;
end;  
...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:10