خواندن عکس از دیتابیس

ساخت وبلاگ
چکیده : در دلفی اگر بخواهیم از دیتابیس ، عکس را خوانده و نمایش دهیم از قطعه کد ذیل استفاده می کنیم.این قطعه ... با عنوان : خواندن عکس از دیتابیس بخوانید :

در دلفی اگر بخواهیم از دیتابیس ، عکس را خوانده و نمایش دهیم از قطعه کد ذیل استفاده می کنیم.

این قطعه کد تست شده است.

delphi image load from file

var
 Field: TBlobField;
 Stream: TStream;
 Jpg: TJPEGImage;
begin
 if ADOQuery.Active then
 begin
  Field := TBlobField(ADOQuery.FieldByName('ImageData'));
  Stream := ADOQuery.CreateBlobStream(Field, bmRead);
  Jpg := TJPEGImage.Create;
  try
   Jpg.LoadFromStream(Stream);
   Image1.Picture.Graphic := Jpg;
  finally
   Jpg.Free;
   Stream.Free;
  end;
 end;
end;
...
نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:10