بستن یک برنامه (EXE) دیگر از داخل برنامه

ساخت وبلاگ
چکیده : اضافه کردن یونیت : Tlhelp32 اضافه کردن تابع : function KillTask(ExeFileName: string): Integer; const... با عنوان : بستن یک برنامه (EXE) دیگر از داخل برنامه بخوانید :

اضافه کردن یونیت :

Tlhelp32
اضافه کردن تابع :

function KillTask(ExeFileName: string): Integer;
const
 PROCESS_TERMINATE = $0001;
var
 ContinueLoop: BOOL;
 FSnapshotHandle: THandle;
 FProcessEntry32: TProcessEntry32;
begin
 Result := 0;
 FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
 FProcessEntry32.dwSize := SizeOf(FProcessEntry32);
 ContinueLoop := Process32First(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);

 while Integer(ContinueLoop) <> 0 do
 begin
  if ((UpperCase(ExtractFileName(FProcessEntry32.szExeFile)) =
   UpperCase(ExeFileName)) or (UpperCase(FProcessEntry32.szExeFile) =
   UpperCase(ExeFileName))) then
   Result := Integer(TerminateProcess(
            OpenProcess(PROCESS_TERMINATE,
                  BOOL(0),
                  FProcessEntry32.th32ProcessID),
                  0));
   ContinueLoop := Process32Next(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);
 end;
 CloseHandle(FSnapshotHandle);
end;طریقه استفاده :

procedure TForm1.btnOKClick(Sender: TObject);
begin
 KillTask('NameOfProgram.exe');
end;
...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396 ساعت: 10:36